Categories Dharm Raksha

Met Sadhvi Prachi Ji and had Darshan at Bhagyalaxmi Mandir at Charminar

It was great to meet Sadhvi Prachi Ji and had Darshan at Bhagyalaxmi Mandir at Charminar

20151118045328 20151118044722